Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα


Posted by Β. Ζησιμόπουλος on December 11, 19101 at 05:00:31:

Για την 1η εργασία όλες οι ομάδες που παρέδοσαν εργασία πρέπει να πάρουν οποσδήποτε 1 και μόνο 1 εργασία άλλης ομάδας.

Όσες ομάδες δεν έχουν ακόμη πάρει αντίτυπο να απευθύνονται στο διδάσκοντα του μαθήματος Β. Ζησιμόπουλο.