ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Διδάσκων:

 

 

Εξάμηνο:

 

Σύγγραμμα:

 

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασίες:

Τρείς (Υποχρεωτικές) 

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εργασία 3

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:
                ΤΒ = 0.2 * ΒΑ + 0.8 * ΒΓ
όπου ΤΒ = Τελικός βαθμός, ΒΑ = μέσος όρος βαθμών ασκήσεων και ΒΓ = Βαθμός γραπτού.
 

Συγγράμματα


 

Ασκήσεις

Οι εργασίες θα παραδίδονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο εργαστήριο του Α' Τομέα (κ. Γ. Κουνιά - γραφείο Α7).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ασκήσεων είναι να υπογραφθεί το ειδικό έντυπο και να παραδοθούν τα ακόλουθα
(κείμενο και δισκέττα) τοποθετημένα σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελλο με τα στοιχεία του φοιτητή.Επιστροφή