ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Διδάσκων:

Δρ. Β. Δρακόπουλος

Εξάμηνο:

H’

Σύγγραμμα:

Σημειώσεις

Εξέταση:

Προφορική

Εργασίες:

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:
                ΤΒ = 0.5 * (εργασία) + 0.5 * (προφορική εξέταση)

Ύλη (στην ελληνική & την αγγλική)

Δυναμικά συστήματα, Χάος και Μορφοκλάσματα

Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και χαοτική συμπεριφορά. Σημεία ισορροπίας και ευστάθεια. Συστήματα Hamilton. Ακολουθίες διπλασιασμού περιόδου και παγκοσμιότητα. Εκθέτες Liapunov. Επανακανονικοποίηση. Διαλειπτότητα. Παράξενοι ελκυστές. Αναλλοίωτες καμπύλες. Διακλάδωση και φυσιολογικές μορφές. Αμετάβλητα υπερβολικά σύνολα και συμβολική δυναμική. Θεωρία του Χάους. Θεωρήματα των Birkhoff και Moser. Εφαρμογές. Μιγαδική δυναμική. Μορφοκλάσματα και πολυμορφοκλάσματα. Μορφοκλασματικά σύνολα Julia και Mandelbrot. Μορφοκλασματικές επιφάνειες παρεμβολής.

 

Υπολογιστική γεωμετρία και γραφικά

Κυρτότητα, τριγωνοποίηση, σάρωση, διαμερισμός και εντοπισμός σημείου. Διαγράμματα Voronoi και Delaunay. Προβλήματα τομών και ορατότητας. Πρόσφατες εξελίξεις χρησιμοποιώντας τυχαίες μεθόδους δειγματοληψίας. Ταίριασμα μορφής, γειτνίαση και προβλήματα πλησιέστερης γειτονίας, σχεδίαση κίνησης και εξακρίβωση σύγκρουσης. Επίδραση αριθμητικών αποτελεσμάτων σε γεωμετρικούς υπολογισμούς. Εφαρμογές στη σχεδίαση κίνησης, προεπεξεργασία ορατότητας, αναγνώριση βασισμένη σε πρότυπα και ΓΣΠ. Προαπαιτείται η ανάγνωση της βιβλιογραφίας και μία παρουσίαση ή μια μελέτη.

 

Dynamical Systems, Chaos and Fractals

Nonlinear dynamical systems and chaotic behaviour. Equilibrium points and stability. Hamiltonian systems. Period doubling sequence and universality. Liapunov exponents. Renormalization. Intermittency. Strange attractors. Invariant curves. Bifurcation and normal forms. Invariant hyperbolic sets and symbolic dynamics. Chaos theory. Theorems of Smale-Birkhoff and Moser. Applications. Complex dynamics. Fractals and multifractals. Julia and Mandelbrot fractals sets. Fractal interpolation surfaces.

 

Computational Geometry and Computer Graphics

Convexity, triangulation, sweeping, partitioning, and point location. Voronoi and Delaunay diagrams. Intersection and visibility problems. Recent developments using random sampling methods. Shape matching, proximity and nearest-neighbor problems, motion planning, and collision detection. Impact of numerical issues in geometric computation. Applications to motion planning, visibility preprocessing, model-based recognition, and GIS. Readings from the literature and a presentation or a project required.


Επιστροφή