ΘΕΩΡΙΑ  ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ


Διδάσκων:

Αν. Καθηγητής

Β. Ζησιμόπουλος

Εξάμηνο:

Δ' 

Σύγγραμμα:

1) Π.Γ. Σπύρου, Θεωρία Γραφημάτων,
2) Σημειώσεις

Εξέταση:

Γραπτή

Εργασίες:

Δύο (Υποχρεωτικές) 

Εργασία 1

Βαθμολογία

Εργασία 2

Βαθμολογία

Εξετάσεις:

Βαθμολογία


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία του μαθήματος γίνεται με βάση τον τύπο:
                ΤΒ = 0.15 * ΒΕ1 + 0.15 * ΒΕ2 + 0.7 * ΒΓ
όπου ΤΒ = Τελικός βαθμός, ΒE1 & BE2 = βαθμοί εργασιών 1 & 2 αντίστοιχα και ΒΓ = Βαθμός γραπτού.
 

Συγγράμματα

Από τον Τομέα. 

Ασκήσεις

Οι εργασίες θα παραδίδονται στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο εργαστήριο του Α' Τομέα (κ. Γ. Κουνιά - γραφείο Α7).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραλαβή των ασκήσεων είναι να υπογραφθεί το ειδικό έντυπο και να παραδοθούν τα ακόλουθα
(κείμενο και δισκέττα) τοποθετημένα σε σφραγισμένο ταχυδρομικό φάκελλο με τα στοιχεία του φοιτητή.Επιστροφή